Organisatie

Bij Kinderstad werken we met een duidelijke organisatiestructuur, waarbij het bestuur en toezicht gescheiden zijn in twee organen: de bestuurder en de Raad van Toezicht.

College van Bestuur

De dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid van Kinderstad ligt in handen van Annemie Martens (voorzitter College van Bestuur) en Christien Theulen (directeur kinderopvang).

Het bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur, de kinderopvanglocaties en de scholen op zes gebieden: kwaliteit, HR, financiƫn, marketing & communicatie, planning en bedrijfsvoering. Alles wordt intern geregeld.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de taken van het College van Bestuur, adviseert haar en is tevens werkgever. 

De Raad van Toezicht van Kinderstad bestaat uit vijf leden: 

  • Dhr. Wilan van Kuijk (voorzitter)
  • Dhr. Coen van Hoof
  • Mw. Marijke Megens
  • Mw. Vivian van de Ven
  • Mw. Evelien Ketelaar

De Raad van Toezicht vergadert minimaal 8 keer per jaar en neemt deel aan diverse bijeenkomsten binnen de stichting en met belanghebbenden. Jaarlijks legt de Raad van Toezicht verantwoording af via het bestuursverslag van de stichting.

GMR (onderwijs)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Kinderstad is de directe gesprekspartner van het College van Bestuur op het gebied van onderwijs. De GMR denkt en beslist mee over het beleid. Elke school binnen Kinderstad kan vertegenwoordigd worden door een ouder- en een personeelslid in de GMR, gekozen door de medezeggenschapsraden. De GMR geeft, afhankelijk van het onderwerp, instemming of advies aan de beleidskeuzes van het College van Bestuur. Het GMR-jaarverslag van schooljaar 2022-2023 vind je hier.

Heb je vragen voor de GMR? Je kunt contact opnemen via [email protected]

OR (kinderopvang)

De ondernemingsraad van Kinderstad bestaat uit gekozen vertegenwoordiging van medewerkers binnen de kinderopvang. Zij denken en beslissen mee over het beleid en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. 

Heb je vragen voor de OR? Je kunt contact opnemen via [email protected]